Økonomien til Stiftet


Lagt til november 10th, av Richard Skollevoll i Nyheter. Ingen kommentarer

DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får tilbake prestetjeneste etter sitt bidrag til fellesskapet. Stiftet har i dag en biskop i 20 % stilling og en prest i 100 % stilling, hvor resten av aktiviteten baserer seg på frivillig tjenester. Stiftet er godt fornøyd med å ha økt gavene, men har i lengre tid budsjettert med underskudd med tanke på økte inntekter og muligheten for ekspansjon. Dette endrer seg ved årsskiftet, da prest Erik A.H. Okkels må ned til 80 % stilling.

Grunnen for denne reduksjonen finner vi i regnskapet, som vi her skal presentere i forenklet utgave. Regnskapet har tre søyler. Blå = regnskapet til og med oktober. Oransje= estimert årsresultat, gitt at inntektene forblir som nå. Grå = Budsjett.

Siden hver av menighetene er selvgående, har disse sine innsamlinger gjennom kollekter og givertjeneste. Menighetene gir av sitt overskudd til Stiftet, merket «Bidrag menighetene». Stiftet har også en rekke givere som gir direkte til Stiftet, merket «Gaver fra givere». Mange av våre givere kommer fra områder vi ikke har aktivitet, noe Stiftet er ekstra takknemlig for. Det er også imponerende at det strengt tatt ikke er så mange givere som gjemmer seg under denne posten, men de gir trofast. Dermed blir de et godt eksempel på hvor mye fast givertjeneste kan bety for våre menigheter. Ser vi på inntektene under ett, forventer vi at disse blir høyere i 2019 enn budsjettert, noe som er meget bra!

Utgiftene til DelsiN er nokså forutsigbare, å knytter seg hovedsakelig til lønn og lønnsrelaterte utgifter. Derfor er årsprognosen og budsjettet nokså likt. Det som kalles «Stiftsutgifter aktivitet» er knyttet til Stiftets organer. Herunder har vi 5 organer:

  • Stiftsmøtet – det høyeste organ, møtes årlig med utsendinger fra menighetene
  • Stiftsrådet – sørger for løpende drift
  • Lærenemnd – behandler lærerelaterte saker
  • Konsistoriet – arbeider med kirkerettsspørsmål i Stiftet. Ved behov vurderer de om ting skjer i henhold til Stiftets lover og regler (altså et «domsutvalg»)
  • Biskopen – jobber for Stiftets enhet, har ansvar for aktiviteten i Stiftet og representerer DelsiN utad ovenfor andre kirker/organisasjoner

Utgiftene ser ut til å bli litt høyere enn forventet, noe som skyldes høy aktivitet dette året. Utgiftene er usikre, og det er gjort et høyt estimat (se differanse «jan-okt» og «estimert årsresultat»).

Siden inntektene er lavere enn utgiftene, så betyr det at vi styrer mot et underskudd. Dette var allerede budsjettert av Stiftsmøtet, og resultatet ser ut til å bli en god del bedre enn forventet. Uansett kommer vi ikke utenom at det negative resultatet tærer på Stiftets oppsparte midler. For 2020 har vi ikke mulighet til å gjøre det samme. For å komme i mål med budsjettet for 2020, har dermed Stiftsmøtet forutsatt en mulig oppsigelse av prest Erik A.H. Okkels. For å bedre på den økonomiske situasjonen, har allerede biskop Thor Henrik With frivillig redusert sin lønnede stilling (han er nå i 20 % stilling, men arbeider som om han hadde full stilling + prestetjenesten i menigheten i Drammen). Stiftsrådet har dermed gått til oppsigelse av prest Erik A.H. Okkels i 20 % av sin stilling fra og med 1.1.2020, og han vil fra da av jobbe kun 80 %. Med denne reduksjonen vil budsjettet for neste år balansere.

Skulle det vise seg at inntektene viser vesentlig forbedring, vil oppsigelsen av Erik A.H. Okkels formelt sett bli ugyldig, og han vil da få tilbud om full stilling igjen.

Om du ønsker å bidra, er det særlig ønskelig med fast givertjeneste (gjør ting forutsigbart). Gi gjerne din gave til vår konto:

1503.57.31706

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyheter
DelsiN i kirkefellesskap med SELK og ELCE

Det evangelisk-lutherske stift erkjenner kirkefellesskap med Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland (SELK) og Englands evangelisk lutherske kirke (ELCE). Det fremgår av vedtaket Stiftsmøtet...

Økonomien til Stiftet
DelsiN består av økonomisk selvstendige menigheter, som hver for seg bidrar etter evne til Stiftskassen. Tromsø og Balsfjord menigheter har lønnet prestetjeneste. De får...
Programfolder for temahelga 25.-27. oktober

Her finner du programfolderen for temahelga, både som jpg-bilde eller PDF-fil:

Temahelg 2019 Brosjyre (PDF)Last ned
I dag fyller Ragnhild Iden Knudsen 80 år.
Ragnhild KnudsenFoto: O B Lyngmo

Det lune og samtidig myndige vesen en møter hos Ragnhild Knudsen, tilhører en meget oppegående og tydelig dame.

Ragnhild Knudsen var...

DelsiN på LCMS kirkemøte i USA

Den amerikanske lutherske kirken Missouri-synoden (LCMS) holdt sitt kirkemøte i Tampa, Florida fra lørdag 20. til torsdag 25. juli.

To millioner medlemmer sendte omtrent 1200...

Mathis Mathisen Sara 80 år

Vår kjære klokker og kirketolk i Kautokeino lutherske kirke, Mathis Mathisen Sara, fylte 80 år 2 juli.

Mahte-Mahte har stått i trofast tjeneste...